Tryb

przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Sidra


 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1) pisemnie — na adres Urząd Gminy Sidra

ul. Rynek 5

16 — 124 Sidra


 1. faxem — Nr faxu /85/ 722 09 84


 1. pocztą elektroniczną — ug_sidra@zetobi.com.pl

Urząd Gminy Sidra przyjmuje pocztą elektroniczną w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766/. Należą do nich: txt, rtf (wersja 1.6), pdf (wersja (1.4), doc, Open Document (wersja 1.0).


 1. ustnie do protokołu — w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy Sidra.


 1. Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulię, numer domu i numer zamieszkania) w miarę dokładny opis sprawy i podpis skarżącego.

 2. Skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz. U. Nr 5 poz. 46/ oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu gminy Sidra.

O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 277 KPA).

 2. Właściwość organów do rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

 1. Organ, który otrzymał skargę lub wniosek, niewłaściwie skierowany obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać właściwemu organowi, z jednoczesnym zawiadomieniem skarżącego lub wnioskodawcy, albo wskazać im właściwy organ.

 2. Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Sidrze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Poźniak

Wprowadzający: Marta Poźniak

Data modyfikacji: 2007-08-30

Opublikował: Marta Poźniak

Data publikacji: 2007-08-30