Uchwała Nr XV/121/04

w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr XV/121/04

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw, uchwala się statuty sołectw Gminy Sidra stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Sołectwo Bieniasze

Nr 2 - Sołectwo Bierniki

Nr 3 - Sołectwo Bierwicha

Nr 4 - Sołectwo Chwaszczewo

Nr 5 - Sołectwo Holiki

Nr 6 - Sołectwo Jacowlany

Nr 7 - Sołectwo Jałówka

Nr 8 - Sołectwo Jurasze

Nr 9 - Sołectwo Makowlany

Nr 10 - Sołectwo Nowinka

Nr 11 - Sołectwo Ogrodniki

Nr 12 - Sołectwo Podsutki

Nr 13 - Sołectwo Poganica

Nr 14 - Sołectwo Pohorany

Nr 15 - Sołectwo Potrubowszczyzna

Nr 16 - Sołectwo Racewo

Nr 17 - Sołectwo Romanówka

Nr 18 - Sołectwo Siderka

Nr 19 - Sołectwo Sidra

Nr 20 - Sołectwo Siekierka

Nr 21 - Sołectwo Słomianka

Nr 22 - Sołectwo Staworowo I

Nr 23 - Sołectwo Staworowo II

Nr 24 - Sołectwo Szostaki

Nr 25 - Sołectwo Śniczany

Nr 26 - Sołectwo Wólka

Nr 27 - Sołectwo Zalesie

Nr 28 - Sołectwo Zwierżany

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/31/90 Rady Gminy w Sidrze z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

2005-01-18 11:20

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Sidrze

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy

Wprowadzający: Rada Gminy

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Marta Poźniak

Data publikacji: 2005-09-07